Regeringen tillsätter utredning om ny kärnkraft – ett andra steg

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tillsätta utredningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg” för att underlätta för ny kärnkraft.

För att klara klimatomställningen behöver vi genomföra en kraftfull utbyggnad av elproduktionen i Sverige med målsättningen att vi senast år 2040 ska ha 100 procent fossilfri elproduktion, så att industrin och transportsektorn kan elektrifieras och sluta använda fossila bränslen.

Regeringen ger en utredare i uppdrag att analysera hur tillståndsprocesserna för kärnkraft kan bli tydligare, kortare och om ett snabbspår för kärnkraft i miljötillståndsprocessen kan och bör införas.

– Regeringen tar nu nästa steg för att ge bättre förutsättningar för att ny kärnkraft ska byggas och drivas i Sverige. Vi måste effektivisera vårt regelverk och våra myndigheter för de ansökningar som kan komma om nya reaktorer som avser både konventionella reaktorer och SMR:er. Det gäller både välkänd teknik och ny teknik, säger Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

 – Dagens besked är ett viktigt steg i den riktning som regeringen stakade ut när vi tillträdde för lite mer än ett år sedan, med målet om att säkerställa en trygg och robust energiförsörjning i Sverige. Detta är en grundförutsättning också för totalförsvaret, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

 – Nya kärnkraftsreaktorer som kan byggas där elsystemet behöver dem som bäst är avgörande för att Sverige ska kunna klara av att elektrifiera industrin. Ett leveranssäkert elsystem som kan leverera stabila och konkurrenskraftiga elpriser är målet för att bibehålla svensk industri, konkurrenskraft och bana väg för grön omställning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

 – Tidöpartierna fortsätter att ta tag i det som tidigare regeringar borde ha åtgärdat för länge sedan. Om inte flera partier länge lidit av ett kroniskt kärnkraftsmotstånd hade sannolikt flertalet nu nedlagda reaktorer fortsatt varit i drift, och nya kärnkraftverk vid Ringhals hade bara varit något år bort. I stället får vi idag göra det som borde skett för tio år sedan. Givet förutsättningarna är det därför centralt att regeringsunderlaget i snabb takt tar andra steget för ny kärnkraft vilket vi gör idag, säger Tobias Andersson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Förutom effektivare tillståndsprocesser ingår det också i uppdraget till utredaren att föreslå rättvisa och ändamålsenliga avgifter för prövning av nya reaktorer och att se över hur det befintliga kärnavfallssystemet kan utvecklas, så att det framtida kärnavfallet och använda kärnbränslet kan omhändertas på ett säkert sätt. Dessutom ingår att se över regleringen av beredskapszoner.

Uppdraget är indelat i fyra olika delar. Uppdragen om tillståndsprövning och avgifter ska redovisas senast den 30 december 2024, uppdraget om kärnavfall och använt kärnbränsle den 29 augusti 2025 och uppdraget om beredskap den 27 februari 2026.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne
Mikael Strömberg
Pressassistent Sverigedemokraterna
Telefon 010 – 101 98 00
e-post till Mikael Strömberg

Fakta

Energipolitiken behöver utvecklas och ta höjd för att kunna möta en ökad elanvändning som kan uppgå till minst 300 TWh 2045. För att klara det behövs en omfattande utbyggnad av ny kärnkraft, nya vindkraftsparker och nya solparker.

Regeringen har redan föreslagit ett borttagande av begränsningen för regeringen att tillåta nya reaktorer om de ersätter permanent avstängda reaktorer. Nya reaktorer ska också kunna uppföras på andra platser än där det redan finns en reaktor. Nya reaktorer ska alltså kunna uppföras på nya platser såväl som vid redan befintliga anläggningar och nya aktörer ska kunna ta sig in på marknaden.