Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har tagit emot betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet

Publicerad

Syftet med utredningen har varit att säkerställa att livräntan i arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. I uppdraget har ingått att analysera behovet av förändringar av nuvarande undantag i arbetsskadeskyddet vid smitta, liksom behovet av att anpassa skyddet vid arbete i hemmet. I ett tilläggsuppdrag analyserade utredningen hur finansieringen av arbetsskadeförsäkringen kan förändras för att skapa drivkrafter för arbetsgivare att förebygga arbetsskador och motverka långa sjukskrivningar.

Ladda ner:

Utredare har varit Dan Holke, arbetsrättsjurist och före detta chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. 

Det övergripande syftet med arbetsskadeförsäkringen är att se till att den som skadas eller blir sjuk av sitt arbete inte ska drabbas ekonomiskt. Arbetsskadeförsäkringen bygger på principen om att den som, genom olycksfall eller sjukdom, skadas av sitt arbete har rätt till högre ersättning från socialförsäkringen än vid skador som uppkommer utanför arbetet. 

För att skapa den trygghet som försäkringar är till för har det funnits behov av att se över Arbetsskadeförsäkringens regelverk. Dessutom aktualiserade covid-19 pandemin viktiga frågor som behövde besvaras av utredningen. Försäkringen måste vara likvärdig för alla som omfattas av den och ge kvinnor och män ett likvärdigt skydd. För individen är det viktigt att veta vilka krav försäkringen ställer och vad den omfattar.

- Jag vill tacka Dan Holke och hans kansli som har haft ett viktigt uppdrag att se över regelverket för arbetsskadeförsäkringen. Det har varit ett komplext och omfattande uppdrag. Jag ser fram emot att ta del av betänkandet. Det kommer nu i vanlig ordning att beredas vidare i Regeringskansliet, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.