Hoppa till huvudinnehåll

Mer resurser till Transportstyrelsen

Publicerad

Transportstyrelsen behöver ges bättre förutsättningar att bedriva tillsyn, arbeta med körkortsingripanden samt utveckla såväl regler som register. Därför avser regeringen att förstärka Transportstyrelsen med totalt 60 miljoner kronor för 2024.

Regeringen föreslår att Transportstyrelsens verksamheter för regelutveckling förstärks med 10 miljoner kronor per år från och med 2024. Förstärkningen ger Transportstyrelsen bättre förutsättningar att klara av en ökad mängd uppgifter kopplade till bland annat regelverk på EU-nivå, elektrifierade transporter, omvärldsläget och den snabba teknikutvecklingen.

– Förstärkningen för regelutveckling syftar bland annat till att öka flygsäkerheten och att minska transportsektorns effekter på klimatet och miljön, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Under senare år har antalet körkortsingripandeärenden ökat markant.

– Eftersom det finns krav på en skyndsam hantering föreslår regeringen att Transportstyrelsen för 2024 tilldelas 16 miljoner kronor för att stärka arbetet med körkortsingripanden, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Transportstyrelsen behöver bättre förutsättningar för att kunna säkerställa utvecklingen av ett nytt vägtrafikregister. För 2024 föreslås därför att Transportstyrelsen tilldelas 30 miljoner kronor för detta ändamål.

– Det nuvarande vägtrafikregistret är komplext, svårförvaltat och innebär en förhöjd risk för incidenter. Därför är det nödvändigt att fortsätta utvecklingen av ett nytt vägtrafikregister, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen föreslår att Transportstyrelsen tilldelas 4 miljoner kronor 2024 för att stärka tillsynen på transportområdet. Tillsynen ska utföras enligt den reglering som finns om säkerhetsskydd och den så kallade NIS-regleringen samt på sjöfartsområdet. Tillskottet ska också stärka Transportstyrelsens förutsättningar för ett effektivare genomförande av det nya funktionsbaserade regelverket för fartyg i nationell sjöfart.

– En väl fungerade tillsyn över att gällande regler följs är en förutsättning för att uppnå robusthet i verksamheten. Förslaget innebär också att sjöfartsnäringen kommer få bättre stöd och vägledning kopplat till det nya funktionsbaserade regelverket för fartyg i nationell sjöfart, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen har överlämnat dessa förslag i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson

Om vägtrafikregistret (VTR)

Vägtrafikregistret är ett samhällsviktigt system. Vägtrafikregistret förser myndigheter (till exempel Polismyndigheten), företag och enskilda med uppgifter relaterade till fordon, körkort och yrkestrafik. Vägtrafikregistret måste vara tillgängligt dygnet runt, året runt.

Om NIS-regleringen

NIS-regleringen är ett annat namn för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen. NIS-regleringen ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem hos leverantörer av samhällsviktiga eller digitala tjänster.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...