Hoppa till huvudinnehåll

300 miljoner kronor till vägunderhållet

Publicerad

Underhållet av både vägar och järnvägar har varit kraftigt eftersatt. Regeringen och Sverigedemokraterna är nu överens om att rusta upp infrastrukturen, skriver Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD) och Thomas Morell, vice ordförande i Trafikutskottet (SD) i en debattartikel i Dagens industri den 15 september 2023.

Man behöver inte färdas långt i vårt land för att inse att det krävs stora investeringar i väg- och järnvägsnätet. Under decennier har underhållet nedprioriterats. Det har lett till att Sverige har en stor underhållsskuld som skapar problem i vardagen för familjer och företag i Sverige.

Infrastrukturen har stor betydelse för jobb och tillväxt i hela vårt land, men riskerar att bli en flaskhals för just jobb och tillväxt i framtiden om inte underhåll och upprustning prioriteras. Ett av tillväxthindren i många regioner bedöms vara bristfällig infrastruktur. Bra vägar är en förutsättning både för framkomlighet och trafiksäkerhet. Därför är det ett stort problem att underhållet har prioriterats ned.

Stora delar av det statliga vägnätet är byggt före 1970 och har en teknisk livslängd på mellan 40 och 60 år. Det innebär att det finns stora behov av underhåll och reinvesteringar av väginfrastrukturen.

För att vända utvecklingen har regeringen och Sverigedemokraterna sedan regeringsskiftet förra året sjösatt en omläggning av prioriteringarna på infrastrukturområdet. Redan i vår första budget prioriterade vi en miljard till stärkt vägunderhåll. Vi prioriterar upprustning av befintliga vägar och järnvägar före stora investeringar i nya stambanor för höghastighetståg.

Vi är överens om att underhållet för det svenska väg- och järnvägsnätet ska stärkas. Både för att underlätta för människors vardag och arbetspendling, men också för godstrafik som främjar jobb och tillväxt i hela landet.

I den kommande budgeten är våra fyra samarbetspartier överens om två förstärkningar för att rusta upp och underhålla de svenska vägarna.

Vägunderhållet utökas med 300 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Satsningen minskar det eftersatta underhållet och bidrar till att upprätthålla framkomligheten i hela landet och trygga en tillförlitlig infrastruktur. Trafikverket kommer att få disponera medlen i sin verksamhet och prioritera de åtgärder som ska genomföras. Det kan till exempel handla om beläggningsunderhåll, linjemålning och broreparationer.

Den andra förstärkningen handlar om en satsning på 100 miljoner kronor för 2024 på förstärkt vägunderhåll av enskilda vägar som finns i såväl städer, tätorter som landsbygd. I många delar av landet är det enskilda vägnätet viktigt för tillgängligheten. Den senaste tidens kraftiga oväder har visat att det finns stora behov av åtgärder i det svenska vägnätet för att säkerställa robusthet och framkomlighet. Trafikverket har redan omfördelat 30 miljoner kronor till enskilda vägar till följd av påfrestningarna från ovädret. Denna förstärkning ger möjlighet till ytterligare stöd till väghållare för enskilda vägar som drabbats hårt.

Satsningen innebär till exempel att vägföreningar som drabbats av skador på grund av oväder kan söka bidrag för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget. Åtgärderna det går att söka bidrag för är exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder, broreparationer, vägförstärkningar och byte av vägtrummor. Regeringen utsåg även i förra veckan en utredare som får i uppdrag att se över reglerna för statsbidrag till enskild väghållning. De nuvarande reglerna om stöd till enskilda vägar är gamla och behöver ses över för att säkerställa att stödet är kostnadseffektivt och bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Allt för länge har underhållet av både vägar och järnvägar varit eftersatt. Regeringen och Sverigedemokraterna är överens om att rusta upp infrastrukturen. Fokus är att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Så rustar vi Sverige starkt.

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD)

Thomas Morell, vice ordförande i Trafikutskottet (SD)

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...