Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Det behövs bättre insyn i kommunala och fristående skolor

Publicerad

Det behövs bättre insyn i både kommunala och fristående skolor, både när det gäller juridiska, pedagogiska och ekonomiska frågor. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att 56,5 miljoner avsätts, bland annat för att göra det möjligt att genomföra förslag om statistik om fristående skolor och ekonomisk information på skolenhetsnivå.

– Insynen i både kommunala och fristående skolor måste öka. Beslutsfattare, journalister, föräldrar och alla medborgare ska kunna veta hur skattepengar används. Insynen är inte minst viktigt för att elever och deras vårdnadshavare ska ha tillgång till den information de behöver inför att de ska välja skola, säger skolminister Lotta Edholm.

Det är viktigt att statistik om fristående skolor kan fortsätta att publiceras. Till och med den 30 juni 2026 finns en tidsbegränsad sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt att publicera statistik om skolor, lärare, barn och elever samt elevers resultat för både offentliga och enskilda huvudmän. Därefter behöver en långsiktig lösning komma på plats. Regeringen föreslår därför att medel avsätts för att göra det möjligt att ta om hand Skolinformationsutredningens förslag, som bland annat innebär att Skolverket från den 1 januari 2026 ska hantera den insamling av skolinformation som i dag utförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

Regeringen vill också öka insynen i ekonomin både i kommunala och i enskilda skolor. Därför föreslår regeringen att medel avsätts för att göra det möjligt att ta om hand Skolkostnadsutredningens förslag om att Skolverket även ska samla in och publicera ekonomisk information på skolenhetsnivå. I dag saknas den informationen, vilket bland annat försvårar beslutsfattares och medborgares insyn i skolväsendet. 

För att göra det möjligt att ta om hand utredningarnas förslag föreslår regeringen att 56,5 miljoner avsätts i budgetpropositionen för 2024. För 2025 beräknas 80,5 miljoner kronor och för 2026 62,5 miljoner kronor. Permanent beräknas förslaget uppgå till 58 miljoner kronor. Medlen avser förstärkningar till Skolverket, Skolinspektionen, SCB, samt till kommunerna för att finansiera deras ökade kostnader. 

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.