Uppdrag om ny driftsäkerhetsnorm

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Svenska kraftnät i uppdrag att föreslå en ny driftsäkerhetsnorm. Ett ökat fokus på uppföljning av driftsäkerheten är ett viktigt steg i arbetet att öka leveranssäkerheten och robustheten i det svenska elsystemet.

Ladda ner:

– Vi genomför nu omfattande förändringar av den svenska energipolitiken i syfte att skapa ett elsystem som levererar el med hög leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser. Driftsäkerhetsnormen är ett viktigt steg i det arbetet. Genom en driftsäkerhetsnorm kan vi öka transparensen som tydliggör vart och vilka investeringar i elnät och elproduktion som behövs för ett robust elsystem, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen genomför nu en omfattande omläggning av energipolitiken utifrån ett nytt mål om 100 procent fossilfri elproduktion 2040. Ett viktigt steg i arbetet är den energipolitiska inriktningsproposition som regeringen avser att lägga fram det närmaste året. Inriktningspropositionen syftar till att skapa förutsättningar för elsystemet att leverera fossilfri el med hög leveranssäkerhet och till konkurrenskraftiga priser i hela Sverige. Som ett led i det arbetet har regeringen nu fattat beslut om ett uppdrag till Affärsverket svenska kraftnät att lämna förslag till en norm för driftsäkerhet.  

Uppdraget består av två deluppdrag. Deluppdrag ett innebär att starta uppföljning av systemdrifttillstånd. Deluppdrag två innebär att ta fram förslag på en driftsäkerhetsnorm. Systemdrifttillstånden beskriver överföringssystemets status ur driftsäkerhetssynpunkt. I och med en ny driftsäkerhetsnorm tydliggörs uppföljningen av driftsäkerheten. Ett ökat fokus på driftsäkerhet är en av flera planerade åtgärder för att nå en högre leveranssäkerhet i det svenska elsystemet. 

Samtidigt befinner sig det svenska elsystemet alltjämt i en ansträngd situation. Under både sommar och vinter 2022 har läget varit extra ansträngt med mycket höga elpriser och risk för effektbrist. Regeringen ser nu framför sig ytterligare en sommar och därefter vinter med ansträngd situation i elsystemet. Nedläggningen av kärnkraft och andra planerbara kraftkällor i södra Sverige har lett till att Sveriges elsystem inte kan leverera el till de priser som vi är vana vid. Situationen understryker vikten av det höga reformtempo av energipolitiken som regeringen nu bedriver.  

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.