Uppdrag om informationsinsatser för minskad energianvändning i statlig verksamhet Diarienummer: KN2023/04281

Publicerad

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att till och med 31 december 2024 bistå övriga statliga myndigheter med särskilda informationsinsatser för att utveckla de delar av de statliga myndigheternas miljöledningsarbete som avser att minska el-och energianvändningen.

Ladda ner:

Senast den 30 november 2023 ska Energimyndigheten publicera en vägledning för myndigheternas genomförande av möjliga och lämpliga åtgärder för att minska sin el-och energianvändning under kommande vinter.

Energimyndigheten ska redovisa en sammanställning av de statliga myndigheternas arbete med planering och genomförande av åtgärder för att minska sin el-och energianvändning utifrån vad de statliga myndigheterna redovisar i enlighet med förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Energimyndigheten ska även redovisa sina insatser till stöd för myndigheterna, samt de slutsatser som dragits från sammanställningen. En delredovisning ska lämnas senast den 30 juni 2024 och slutredovisningen ska lämnas senast den 30 juni 2025 till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet).