Regeringen stärker arbetet inom avancerade läkemedel genom nytt nationellt innovationskluster

Publicerad

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Innovationsklustret ska fungera som en nationell infrastruktur och kompetensnod till nytta för företag i hela landet.

– Svenska företags förmåga att utveckla, använda sig av och exportera ny teknik och nya innovationer är grundläggande för utvecklingen av vårt näringsliv och vårt samhälle. Den förmågan behöver stärkas så att företag kan fortsätta utvecklas och växa i Sverige. Regeringen vill vara en aktiv partner i det arbetet – därför är det här uppdraget ett viktigt steg framåt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Innovationsklustret ska nyttiggöra forskningsresultat från universitet och högskolor samt hälso- och sjukvården. Därtill ska klustret accelerera tillväxten av nya företag och ge kommersialiseringsstöd till små, medelstora och stora företag.

Etableringen av ett innovationskluster kompletterar tidigare satsningar från regeringen, näringslivet och hälso- och sjukvården. Det blir en hörnsten i ett hållbart och heltäckande system för utveckling, kommersialisering och implementering av avancerade terapier i Sverige. Innovationsklustret skapar därmed förutsättningar för att Sverige ska kunna möta ambitionen att vara ledande inom avancerade terapier till 2030.

Vinnova ska delredovisa uppdraget till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 1 juni 2024 och slutredovisa uppdraget senast den 30 september 2025.

Bakgrund

Utvecklingen av avancerade terapi-läkemedel revolutionerar hälso- och sjukvårdens möjligheter att behandla allvarliga sjukdomar och är en marknad med stark internationell tillväxt. Sveriges näringsliv har ett gott utgångsläge men utvecklingen inom området går fort framåt samtidigt som satsningarna från länder och stora företag globalt ökar. Det finns idag begränsningar i den svenska värdekedjan som hindrar tillväxten för företag i Sverige. Uppdraget till Vinnova kommer att adressera sådana begränsningar och stärka svenska aktörers konkurrenskraft.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Avancerade terapier

Avancerade terapier bygger på biologiska läkemedel som är baserade på gener, celler eller vävnader, till skillnad från konventionella läkemedel som oftast består av så kallade små molekyler eller proteiner. Biologiska läkemedel är betydligt mer krävande att producera men öppnar upp helt nya behandlingsmöjligheter och har potential att bota sjukdomar som idag är obotliga. Cancer, Parkinsons sjukdom och diabetes är exempel på sjukdomar som framöver kommer att kunna lindras och förhoppningsvis även botas med nya avancerade terapier.