Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kamerabevakning ska bli enklare för kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen har i dag utsett en särskild utredare som ska föreslå lagändringar i syfte att göra det enklare att kamerabevaka. Utredaren ska bland annat föreslå förenklingar för kommuner och regioner med utgångspunkten att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort.

– Det är viktigt att lagstiftningen inte ställer upp omotiverade hinder i det brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet. Det behöver därför bli enklare för kommuner och regioner att kunna kamerabevaka gator och torg, och polisen måste kunna kamerabevaka i fler situationer och på fler allmänna platser, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Idag behöver kommuner och regioner tillstånd från Integritetsskydds­myndigheten, IMY, innan de får använda kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Tillståndsprocessen kan ta tid och tar även mycket arbete i anspråk. Utredaren ska därför titta på hur reglerna för dessa aktörer kan förenklas, med utgångspunkten att tillståndskravet tas bort.

Det är viktigt att lag­stiftningen svarar mot de behov av att använda kamera­bevakning som finns i dag hos bland annat polisen. Utredaren har – av den anled­ningen – även fått i uppdrag att analy­sera behovet av utökade möjlig­heter att kamera­bevaka i syfte att bekämpa brott och upp­rätt­hålla allmän ordning och säkerhet. Det handlar om att kunna kamera­bevaka i fler situa­tioner och på fler all­männa platser. Utredaren ska i det arbetet föreslå lämpliga lag­ändringar.

Utredningen ska redo­visa sitt arbete senast den 15 april 2024.

Kommitté­direktivet bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demo­kraterna, Moderaterna, Krist­demo­kraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl