Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap förlängs

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga Kungl. bibliotekets uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap eftersom myndigheten bedömer att mer tid behövs för förankringen.

I juni 2022 fick Kungl. biblioteket i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. I uppdraget ingår att, ur ett helhetsperspektiv för öppen vetenskap, identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning. Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket inhämta kunskap och underlag från Vetenskapsrådet samt erfarenheter från lärosäten, myndigheter och organisationer.

Kungl. biblioteket inledde arbetet i höstas, men efter den inledande dialogen med övriga berörda aktörer anser myndigheten att det behövs mer tid för förankringsprocessen. Regeringen har därför beslutat att förlänga uppdraget fyra månader.

– Öppen vetenskap ökar tillgängligheten till både forskningspublikationer och data, vilket bidrar till nya framsteg inom forskning och innovation. De nationella riktlinjerna som Kungl. biblioteket ska ta fram behöver vara väl förankrade hos berörda aktörer och därför måste det finnas tillräckligt med tid för en sådan process, säger utbildningsminister Mats Persson.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund