Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Från ord till handling mot rasism

Publicerad

Den 16–17 februari anordnar Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd en konferens om medlemsstaternas nationella arbete mot rasism. Syftet är att erbjuda deltagarna ett forum för erfarenhetsutbyte och inspiration. Deltar gör bland annat Paulina Brandberg, Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, och Helena Dalli, EU:s kommissionär med ansvar för jämlikhet, som kommer att hålla ett öppningsanförande.

Syftet med konferensen är att erbjuda deltagarna ett forum där de kan utbyta erfarenheter, visa på goda exempel och hämta inspiration när det gäller hur medlemsstaterna kan gå från att planera till att genomföra sina nationella planer mot rasism. Konferensen utgör ett led i ett bredare arbete för att lyfta fram frågor om rasism och antisemitism på EU:s politiska dagordning.

− Rasism strider mot principen om alla människors lika värde och utgör i slutändan ett hot mot de grundläggande värderingar som demokratin vilar på. Under mötet hoppas vi få utbyta idéer och perspektiv på hur vi bäst omvandlar stora, viktiga ord om arbete mot rasism till faktisk handling, säger Paulina Brandberg.

− Det är nu två och ett halvt år sedan vi började genomföra EU:s första handlingsplan mot rasism. Under den perioden har vi tillsatt en EU-samordnare för arbetet mot rasism, inrättat ett permanent civilsamhällesforum mot rasism och tagit fram integrerade riktlinjer för utarbetande av nationella handlingsplaner mot rasism. Vi har också lagt fram ett lagstiftningsförslag som syftar till att stärka jämlikhetsorgans arbete med att förebygga diskriminering och underlätta brottsoffers tillgång till rättslig prövning. Jag vill uppmana de medlemsstater som ännu inte har gjort det att ta fram och anta nationella handlingsplaner för att ta itu med rasismen på lokal, regional och nationell nivå. Det är en förutsättning för att skapa ett samhälle utan diskriminering baserad på ras och etniskt ursprung, säger kommissionär Helena Dalli.

Vid konferensen kommer experter från EU:s medlemsstater och institutioner samt representanter för myndigheter och civilsamhället att delta.

Presskontakt för Paulina Brandberg: Anton Johansson, pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, se kontaktuppgifter nedan.

Presskontakt för kommissionär Helena Dalli: Jeanne Ponte, kommunikationsrådgivare vid kommissionär Helena Dallis kansli, [email protected]

Fakta

Kampen mot rasism och diskriminering, oavsett grund, är ett grundläggande mål i EU:s agenda för mänskliga rättigheter. Som ett led i EU:s arbete med att intensifiera insatserna mot rasism och antisemitism har Europeiska kommissionen antagit en handlingsplan mot rasism (2020−2025) samt en strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv (2021−2030). Där uppmanas medlemsstaterna att senast 2022 utarbeta nationella planer och strategier mot rasism och antisemitism.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson