Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler insatser för att förbättra förlossningsvården

Publicerad

Förlossningsvården är fortfarande inte tillräckligt tillgänglig, jämlik och personcentrerad och därför ser regeringen att fler insatser behövs. Inte minst behövs ett samlat grepp om det kunskapsstöd som ska vägleda regionerna i arbetet att utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården. Nu utvidgas Socialstyrelsens uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården till att även omfatta stöd för den kliniska verksamheten.

– Trots en omfattande nationell satsning sedan 2015 är förlossningsvården inte tillräckligt tillgänglig, jämlik och personcentrerad. Det finns för stora skillnader i processer och resultat mellan olika regioner och förlossningskliniker. Det finns också omotiverade skillnader i vård för olika grupper av kvinnor. För att komma till rätta med de utmaningar som finns inom mödrahälsovården och förlossningsvården måste vi göra mer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ser behov av att genomföra fler insatser för att komma till rätta med de utmaningar som finns inom mödrahälsovården och förlossningsvården. En del i detta är att ta ett samlat grepp om det nationella kunskapsstödet som ska vara vägledande för regionerna i arbetet med att utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården, inbegripet eftervården.

Socialstyrelsens uppdrag att ta fram nationella riktlinjer till förlossningsvården utvidgas till att även omfatta stöd för den kliniska verksamheten i mödrahälsovården och förlossningsvården. I detta ingår ett medicinskt basprogram för mödrahälsovårdens arbete under graviditet och ett kunskapsstöd för normalförlossningar. Regeringen bedömer att det samlade kunskapsstödet för verksamheten kan lägga en grund för en mer jämlik och personcentrerad mödrahälsovård och förlossningsvård som tar hänsyn till kvinnors olika förutsättningar och behov.

Regeringen förlänger också deluppdraget att förbereda och stödja implementeringen av nationella riktlinjer för förlossningsvården och kompletterande kunskapsstöd. Uppdraget ska i stället redovisas den 30 december 2023.

Totalt beräknas 11 100 000 kronor för 2023 att avsättas för uppdraget under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.