Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår omfattande integrationssatsningar

Publicerad

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen omfattande åtgärder för att boende i utsatta områden ska bli en del av samhällsgemenskapen. Det handlar om satsningar inom idrottsrörelsen, det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bland barn och unga samt ökade möjligheter för kvinnor och flickor att organisera sig. Regeringen föreslår dessutom en kraftfull permanent satsning för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

- Sveriges integrationsutmaningar behöver bemötas med åtgärder på många olika områden. När integrationen till det svenska samhället fungerar skapas ett rikare, mer tolerant och framgångsrikt samhälle, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

- Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras nu genom en kraftigt förstärkt och långsiktig satsning. När fler kvinnor och flickor deltar i sociala nätverk och utbyter erfarenheter bidrar det till ökad delaktighet och deltagande i demokratiska processer och möjlighet att driva krav och rättigheter som särskilt rör kvinnor och flickors intressen, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Förslagen i korthet:

Kraftig förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen avser att intensifiera arbetet mot hedersrelaterat våld genom en kraftigt förstärkt och långsiktig satsning. Medel för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck permanentas med 50 miljoner kronor per år. Satsningen förstärker de sedan tidigare permanenta medlen om 300 miljoner kronor för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Stor satsning på idrottsrörelsen i utsatta områden

Att stärka idrottsrörelsens närvaro i utsatta områden kan ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag. Utöver de hälsovinster och den sociala gemenskap föreningsidrotten ger för den enskilde bedömer regeringen att idrotten i sig fyller en viktig funktion i arbetet med att främja integration och i det brottsförebyggande arbetet. Rekryteringen av barn och unga in i gängkriminalitet måste stoppas på alla sätt och det behövs ett riktat och stärkt integrationsarbete inom flera områden. Ett starkt och synligt förenings- och idrottsliv ökar enligt regeringens bedömning också tryggheten för boende i dessa områden.

Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor avsätts årligen för att möjliggöra för idrottsrörelsen att kraftsamla för ökat idrottande i utsatta områden.

Ökat stöd till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden

Även om utvecklingen mot en jämn fördelning av makt och inflytande i flera avseenden har gått framåt, så återstår mer att göra. Kvinnor och män i utsatta områden har bland annat olika förutsättningar och möjligheter att vara delaktiga i lokalsamhällets formella och informella sammanhang. Regeringen avser därför att öka stödet till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden. Redan idag har organisationer som främjar kvinnors organisering i utsatta områden möjlighet att söka bidrag. Regeringen vill nu göra en permanent förstärkning med 20 miljoner kronor.

Långsiktig satsning på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom barn- och ungdomshälsovården

Den svenska barn- och ungdomshälsovården behöver bli mer sammanhållen och genomföra fler förebyggande och hälsofrämjande insatser. Särskilda insatser behöver vidtas för att öka samhällets kontaktyta i förhållande till yngre barn och deras familjer i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen ser därför behov av att stödja kommuner och regioner för att stärka och vidareutveckla det förebyggande arbetet för barn och unga genom t.ex. hembesöksprogram inom BVC. Regeringen föreslår därför 50 miljoner kronor 2023 och beräknar 100 miljoner kronor 2024 samt 200 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2025.

Regeringen avser att överlämna förslagen i budgetpropositionen för 2023. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Elin Olofsson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Axel Mårtensen
Stabschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-136 43 89
e-post till Axel Mårtensen
Laddar...