Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ska se över kvaliteten på samhällets vård av barn och unga

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i familjehem, jourhem, stödboenden eller hem för vård eller boende (HVB), inklusive SiS särskilda ungdomshem.

Regeringen utser Carina Ohlsson till särskild utredare.

– Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med utredningen är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård.

Den särskilda utredaren ska bland annat lämna förslag för att stärka hela vårdkedjan när ett barn eller en ung person placeras utanför det egna hemmet, inklusive hur stödet kan förbättras även efter att själva placeringen upphört.

Utredaren ska även se över kvaliteten i HVB, stödboende och SiS särskilda ungdomshem och bl.a. analysera behovet av HVB med differentierat behandlingsinnehåll, t.ex. med avseende på ungdomar med kriminellt beteende, funktionsnedsättning eller allvarlig psykiatrisk problematik. När det gäller ungdomar som har hamnat i kriminellt beteende ställer risken för återfall i kriminalitet, avvikningar samt hot- och våldssituationer särskilda krav på insatserna.

I uppdraget ingår också att analysera familjehemmens förutsättningar och lämna förslag till hur tillgången till fler lämpliga familjehem kan öka.

Utredaren ska i uppdragets alla delar beakta barns och ungas erfarenheter och barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för utredarens arbete.

Under 2020 fick 27 300 barn och unga insatser i form av vård utanför det egna hemmet. Den vanligaste placeringen var familjehem följt av HVB. HVB är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Verksamheten kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Bakgrund

Barn och unga i samhällsvård är en särskilt utsatt grupp med varierande behov och förutsättningar.

Det är socialnämnderna i respektive kommun som ansvarar för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem, HVB eller stödboende, och för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Socialnämnden ska också bl.a. medverka till att den som placeras i samhällets vård får gynnsamma uppväxtförhållanden och lämplig utbildning och hälso- och sjukvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över den sociala barn- och ungdomsvården. Varje år inspekterar IVO samtliga HVB och stödboenden. Enligt uppgifter från IVO förekommer det att barn och unga utsätts för våld, kränkningar och övergrepp av både medboende och personal. Det finns också enligt myndigheten brister i kommunernas handläggning av ärenden som rör barn i samhällets vård, i hela kedjan från utredning till uppföljning efter avslutad placering.

Information Utredaren Carina Ohlsson

Carina Ohlsson är riksdagsledamot från Lidköping och ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot