Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter utsedd

Publicerad

Den 1 januari 2022 inrättas Institutet för mänskliga rättigheter, som kommer att vara placerat i Lund. Regeringen har i dag förordnat ledamöterna i institutets styrelse. Styrelsen ska leda institutet och även anställa en direktör som myndighetschef.

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt direktören. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Inom styrelsen ska det, enligt lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, finnas ledamöter med sakkunskap inom området mänskliga rättigheter och erfarenhet av kvalificerat arbete inom områdena det civila samhället, rättsväsendet och advokatverksamhet, samt forskning och högskoleutbildning. Enligt lagen ska regeringen begära in förslag till ledamöter från institutets råd, Sveriges advokatsamfund och universiteten och högskolorna. Eftersom något råd ännu inte inrättats har regeringen istället begärt in förslag från berörda organisationer inom civila samhället.

Följande personer förordnas som ledamöter i styrelsen fr.o.m. den 1 januari 2022:

  • Annika Jyrwall Åkerberg, Senior legal adviser       
  • Elisabeth Rynning, Docent och f.d. chefsJO           
  • Leif Ljungholm, Advokat                        
  • Negin Tagavi, Biträdande VD                          
  • Niklas Martti, Internationell projektledare
  • Pål Wrange, Professor i folkrätt
  • Titti Mattsson, Professor i offentlig rätt  

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Det nya Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Institutet ska särskilt följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas, lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete och främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.