Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

HRC:s granskning (2023-03-22) av ärendet D.F.M. m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om ett polisingripande som ledde till ett dödsfall stred mot artikel 6 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna (HRC) fann i sitt utlåtande, slutversion från den 8 juni 2023, att polisens ingripande innebar en kränkning av rätten till liv i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

I utlåtandet riktade kommittén kritik mot polisinsatsens genomförande. Kommittén ansåg bland annat att det fanns brister i samband med insatsens planering och att användandet av vapen inte hade varit proportionerligt i förhållande till situationen som påkallat insatsen.

Kommittén gjorde samtidigt bedömningen att vad klagandena fört fram om bristande polisutbildning samt brister i lagstiftningen och den efterföljande rättsliga prövningen inte inneburit någon kränkning av konventionen.

Åtta ledamöter av kommittén var skiljaktiga och ansåg att det inte förelåg någon kränkning av konventionen.