Hoppa till huvudinnehåll

Förordning om skydd av djur under transport 2023/24:FPM34

Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och Europeiska rådets förorodning om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av rådets förordning (EG ) nr 1255/97 och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1/2005

Ladda ner:

EU-kommissionen presenterade den 7 december 2023 ett förslag till ny
förordning om skydd av djur under transport och sammanhängande
förfaranden. Förslaget syftar till att trygga en högre djurskyddsnivå vid
transport av djur i enlighet med samhällets krav. Förslaget syftar vidare till
att säkerställa en väl fungerande inre marknad, införa regler som är enklare
att följa och kontrollera och att beakta de senaste vetenskapliga rönen.

Vid översynen av bestämmelser på djurtransportområdet har kommissionens målsättning varit att bland annat minska djurvälfärdsproblem vid långa tran sporter och upprepade i- och avlastningar, säkerställa större utrymme fördjuren under transport, förbättra förhållanden för sårbara djur vid transport, undvika att utsätta djur för extrema temperaturer, bättre skydda djur som exporteras till länder utanför EU samt underlätta tillämpningen av EU:s djurskyddslagstiftning.

Regeringen välkomnar förslagets målsättning. Det är angeläget att en ny
förordning om skydd av djur under transport tillförsäkrar en god djurvälfärd
under transport samtidigt som behov av en likvärdig tillämpning, bättre
efterlevnad och mer jämlika konkurrensvillkor inom unionen beaktas.
Samtidigt måste även de administrativa bördor och andra kostnader som
förslaget föranleder stå i proportion till djurskyddsnyttan och vara
kostnadseffektiva.

Regeringen anser vidare att förordningen bör utformas på
ett sätt som är förenligt med Sveriges grundläggande förvaltningsrättsliga, straffrättsliga och processrättsliga regler och principer.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...