Hoppa till huvudinnehåll

EU:s lagstiftningspaket Ett ämne, en bedömning 2023/24:FPM32

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till förordning om Europeiska kommissionens förslag till ett paket kallat Ett ämne, en bedömning.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 7 december 2023 tre lagstiftningsförslag i
ett paket kallat Ett ämne, en bedömning (på engelska: One substance, one
assessment, därför hädanefter OSOA). De tre förslagen består av 1) förslag
till förordning om data om kemikalier samt en gemensam dataplattform 2)
förslag till omnibusförordning för att uppdatera fyra förordningar avseende
livsmedelslagstiftning, medicintekniska produkter, långlivade organiska
föroreningar respektive Europeiska miljöbyråns (EEA) uppdrag och 3) förslag till ändring av RoHS-direktivet, vilken ersätter och begränsar farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Förslagen är en del av EU:s gröna giv och en del i genomförandet av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Det övergripande syftet med OSOA är att förbättra samstämmigheten samt öka effektiviteten och transparensen i riskbedömningar för kemiska ämnen. Det görs genom att gemensamma underlag ska kunna användas för att ta fram riskbedömningar för ett kemiskt ämne. Därmed är ambitionen att paketet ska bidra till mer effektiva och förenklade processer både för nationella myndigheter och aktörer och leda till en väl fungerande inre marknad för kemikalier med en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

De tre förslagen i lagstiftningspaketet ska harmonisera riskbedömningar och metoder för kemiska ämnen så att samma underlag används och blir transparent. Förslaget ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de EU-organ som gör bedömningar. Kommissionens förslag omfattar också att utveckla ett datahanteringssystem så att information om kemikalier blir tillgänglig, säker, och av hög kvalitet. Datahanteringssystemet syftar också till att informationen ska kunna delas och återanvändas mellan olika regelverk.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till lagstiftningspaket och ser det som en del i genomförandet av EU:s gröna giv och EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet. Regeringen välkomnar att förslaget förväntas medföra mer effektiva och förenklade processer för såväl nationella myndigheter som aktörer, att det ökar transparensen och harmoniseringen i riskbedömningar för kemiska ämnen samt en ökad digitalisering.

Regeringen anser att det är viktigt att information och tillgång till data delas på ett säkert och enhetligt vis inom EU och med hänsyn till företags konfidentiella information och immateriella rättigheter.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...