Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förslag till direktiv om minimiregler för att förhindra och motverka hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse i EU 2023/24:FPM30

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens förslag till direktiv om minimiregler för att förhindra och motverka hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse i EU.

Ladda ner:

Rådets direktiv 2002/90/EG om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse innehåller bland annat en gemensam definition av vad som ska utgöra straffbelagd hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse. I rådets rambeslut 2002/946 RIF om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse finns bland annat bestämmelser om nödvändiga åtgärder för att säkerställa effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder mot överträdelser enligt
nämnda direktiv.

Kommissionen föreslår nu att dessa rättsakter ska ersättas av ett nytt direktiv med minimiregler för att förhindra och motverka hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse i EU. Det övergripande syftet med förslaget är enligt kommissionen att inrätta ett modernt straffrättsligt instrument som tydligt definierar och straffbelägger hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse i EU.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...