Förslag till förordning om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast 2023/24:FPM17

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till förordning om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast.

Ladda ner:

Förslaget har sin utgångspunkt i EU:s gröna giv, EU:s plaststrategi och EU:s
handlingsplan för cirkulär ekonomi. I EU:s handlingsplan för nollutsläpp
(Zero Pollution Action Plan), anges att utsläppen till miljön ska minska med
30% till 2030. Detta förslag är ett av flera initiativ som ska bidra till att
minska oavsiktliga utsläpp av mikroplaster till miljön.
Syftet med förslaget är att förebygga spill av plastpellets och därigenom
minska utsläpp av mikroplast. Detta görs genom att fastställa skyldigheter för hantering av plastpellets i alla led i leveranskedjan.

Föreslagna bestämmelser är baserade på befintlig bästa hanteringspraxis
inom branschen och den icke-bindande rekommendationen om minskade
förluster av plastpellets till den marina miljön, som antagits av parterna till
konventionen för skydd av den marina miljön i nordöstra Atlanten (OSPAR).
Regeringen välkomnar förslaget och ser bl.a. positivt på att krav på att
minska läckaget av plastpellets i hela värdekedjan införs och att åtgärderna i första hand ska vara förebyggande. Det är positivt att detta görs på EU-nivå bl.a. för att skapa lika konkurrensförutsättningar och spelregler inom EU.

Regeringen välkomnar att kommissionen låter ta fram en standardiserad
mätmetod för att kvantifiera utsläppen av pellets. Regeringen anser att
definitioner och rapporteringskrav i största möjliga utsträckning bör
harmoniseras med Reach-begränsningen om avsiktlig användning av
mikroplaster. Det är viktigt att även andra källor till oavsiktliga utsläpp av
mikroplaster hanteras och regleras.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.