Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Revidering av suspenderingsmekanismen (Viseringsförordningen) 2023/24:FPM16

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1806 vad gäller översyn av suspenderingsmekanismen.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår en revidering av artikel 8 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över
tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar
de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (viseringsförordningen), i syfte att stärka den så kallade suspenderingsmekanismen. Mekanismen möjliggör en tillfällig suspendering av viseringsfriheten i specifika situationer och om vissa villkor är uppfyllda. Syftet är att suspenderingsmekanismen ska kunna användas om viseringsfrihet för ett visst tredjeland på olika sätt missbrukas eller leder till risker för EU och Schengenområdet. I sitt förslag föreslår kommissionen olika åtgärder för att stärka och effektivisera mekanismen. Regeringen stödjer förslaget.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.