Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

En europeisk strategi för ekonomisk säkerhet 2022/23:FPM115

Publicerad

Faktapromemoria gällande En europeisk strategi för ekonomisk säkerhet.

Ladda ner:

Den 20 juni 2023 presenterade kommissionen ett meddelande om en
europeisk strategi för ekonomisk säkerhet. Syftet med strategin är att skapa
en ram för en tillförlitlig bedömning och hantering av risker för den
ekonomiska säkerheten på EU-nivå, nationell nivå och företagsnivå,
samtidigt som man bevarar och ökar den ekonomiska dynamiken.
Utgångspunkten för strategin är en noga granskning av riskerna och ett
erkännande av den inneboende spänning som finns mellan att stärka den
ekonomiska säkerheten och att säkerställa att EU fortsätter att dra nytta av en öppen ekonomi.

Risker som särskilt pekas ut berör resiliensen i leveranskedjor, fysisk
säkerhet och cybersäkerhet för kritisk infrastruktur, tekniksäkerhet och
teknikläckage samt risker att tredjeländer använder ekonomiska beroenden
eller ekonomiskt tvång som vapen. Identifierade risker ska kunna hanteras
genom 1) främjande av EU:s konkurrenskraft, 2) skydd mot ekonomiska
säkerhetsrisker, och 3) partnerskap med så många länder som möjligt som
delar farhågorna eller intressen när det gäller ekonomisk säkerhet. I
meddelandet nämns översiktligt åtgärder som kommer genomföras inom
ramen för kommissionens befogenhet.

Regeringen välkomnar en balanserad europeisk ansats för att bättre skydda
gemensamma värderingar och intressen och stärka vår säkerhet, samtidigt
som negativa effekter på den inre marknaden och de globala institutionerna,inklusive för öppenhet och frihandel som Sveriges välstånd är beroende av, måste undvikas eller så långt som möjligt begränsas. Regeringen välkomnar att den grundläggande principen för strategin är att alla åtgärder för ekonomisk säkerhet ska utgå från proportionalitet och precision. En sådan ansats bör baseras på en grundlig analys av nuvarande och framtida hot och risker samt en utvärdering av hur befintliga verktyg och marknadsmekanismer kan användas för att hantera sådana utmaningar.

Först därefter kan nya verktyg övervägas. Eventuella handelsrestriktioner för att upprätthålla säkerhet måste vara välmotiverade, proportionerliga och inte vara protektionistiska. Den nationella kompetensen på säkerhetsområdet måste respekteras. Behovet och lämpligheten av att reglera granskning av utgående investeringar måste analyseras noga.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.