Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Statsrådsberedningen

Översyn av den fleråriga budgetramen (MFF) för perioden 2021-2027 2022/23:FPM111

Publicerad

Faktapromemoria gällande översynen av den fleråriga budgetramen (MFF) för perioden 2021-2027.

COM(2023) 336 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN. Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen 2021–2027 Multiannual Financial Framework 2021 – 2027. COM(2023) 337 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) 2020/2093 om den fleråriga budgetramen 2021–2027. COM(2023) 338 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Ukrainafaciliteten. COM(2023) 335 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP) och om ändring av direktiv 2003/87/EG och förordningarna (EU) 2021/1058, (EU) 2021/1056, (EU) 2021/1057, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 2021/1060, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695, (EU) 2021/697 och (EU) 2021/241.

Ladda ner:

Den 20 juni 2023 presenterade Europeiska kommissionen en översyn av EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027. Översynen består av ett meddelande som innehåller kommissionens bedömning av genomförandet av budgetramen hittills, redogörelse för och motiv till aktuella åtgärder och förslag för att hantera gemensamma utmaningar samt ett förslag till ändring av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (härefter MFF-förordning).

Parallellt med meddelandet om översynen och förslaget till ändring av MFF-förordning har kommissionen även presenterat separata förslag med genomföranderegler för ett särskilt budgetinstrument för stöd till Ukraina, Ukrainafaciliteten, samt förslag om en europeisk plattform för strategiska tekniker (STEP). Även för dessa förslag redogör regeringen i denna faktapromemoria.

I förslaget till översyn redogör kommissionen för aktuella initiativ och förslag till utgifter för fortsatt stöd till Ukraina samt för att hantera utmaningar på områdena migration och den externa dimensionen, strategiska tekniker, räntekostnader för EU:s gemensamma upplåning samt för administrativa kostnader. Sammantaget omfattar kommissionens förslag utgiftsökningar om 65,8 miljarder euro, varav medel till Ukraina utgör 17 miljarder euro. Vidare föreslås även lån till Ukraina om 33 miljarder euro.

Regeringen anser att Sverige bör behålla en mycket budgetrestriktiv linje gällande den fleråriga budgetramen (Multiannual Financial Framework, MFF) för att hålla ner Sveriges avgift till EU. Sveriges generella utgångspunkt är att budgetramens utgiftssida ska moderniseras och fokusera på områden med tydligt europeiskt mervärde. Budgetramens omfattning bör förbli oförändrad och budgetramens tak bör ej öppnas. Regeringen kommer att verka för fortsatt stöd via EU till Ukraina.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...