Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om ändring i människohandelsdirektivet 2022/23:FPM54

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/36/EU om före­byggande och bekämpande av människo­handel och om skydd av dess offer, COM(2022) 732.

Ladda ner:

Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människo­handel och om skydd av dess offer (människo­handels­direktivet) inne­håller minimi­regler när det gäller defini­tionen av vad som ska utgöra straff­belagd människo­handel och påföljder på området. Det inne­håller också bestäm­melser om bl.a. utred­ning och lagföring av människo­handels­brott samt hjälp och stöd till och skydd för brottsoffer.

Kommissionen föreslår nu att människo­handels­direktivet ska ändras i syfte att bättre före­bygga och bekämpa människo­handel och skydda dess offer.

I direktivet om ändring föreslås utökade krav på den straff­rätts­liga lag­stif­tningen, bl.a. att exploaterings­formerna tvångs­äktenskap och illegal adoption ska läggas till i bestäm­melsen om människo­handels­brott och att användandet av tjänster som är ett resultat av utnyttjande genom människo­handel ska kriminali­seras.

Det inne­håller också förslag på andra åtgärder, t.ex. att medlems­staterna ska inrätta formella nationella vidare­sluss­nings­mekanismer som syftar till att i ett tidigt skede identi­fiera brotts­offer och ge hjälp och stöd till dem.

Regeringen välkomnar förslaget. I arbetet med att bekämpa människo­handel är inter­nationell sam­verkan en förut­sätt­ning för framgång och det euro­peiska sam­arbetet av central betydelse. Det är dock viktigt att bestäm­melserna i förslaget får en ända­måls­enlig utformning. Förslaget förhandlas under Sveriges EU-ordförande­skap den 1 januari till och med den 30 juni 2023. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...