Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakech-avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 2022/23:FPM28

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till RÅDETS BESLUT om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen.

Ladda ner:

På WTO:s tolfte ministerkonferens beslutade WTO-medlemmarnas
handelsministrar att anta ett avtal om fiskesubventioner. WTO-avtalet
förbjuder subventioner till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (illegal,unreported and unregulated, IUU) och till fiske på överfiskade bestånd samt på det fria havet. Subventioner som syftar till att bygga upp överfiskade bestånd till biologiskt hållbara nivåer tillåts. Särskild hänsyn och aktsamhet ska tas om subventioner ges till fartyg under annan flagg samt till fiske på bestånd där vetenskaplig rådgivning saknas. I avtalet ingår även en del transparenskrav.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.