Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Ett globalt pandemifördrag och internationella hälsoreglemente

Publicerad

Inom ramen för Världshälsoorganisationen WHO och genom beslut av WHO:s 194 medlemsländer förhandlar man nu fram ett globalt pandemifördrag och gör en översyn av internationella hälsoreglementet. Syftet är att stärka den internationella beredskapen inför pandemier och andra hot mot hälsan.

WHO:s roll i den globala hälsosäkerheten och gällande internationella regelverk

Det multilaterala samarbetet är helt centralt för bekämpningen av pandemier och andra stora hälsokriser eftersom de sprids över landsgränser och därför kräver gemensamma åtgärder. I denna process har WHO en central roll som den ledande och samordnande myndigheten vid hanteringen av globala utmaningar som rör hälsan. Med stöd av sin konstitution kan WHO på begäran också bistå medlemsländerna i hälsokriser.  

WHO:s internationella hälsoreglemente (International Health Regulations, IHR, 2005) är det viktigaste internationella avtalet och grunden för samarbetet. Det är ett legalt bindande ramverk vars syfte är att förebygga, bekämpa och hantera gränsöverskridande hälsohot. IHR omfattar samtliga allvarliga hälsohot, såväl kemiska, biologiska som radionukleära hot, oavsett om dessa sprids avsiktligt eller oavsiktligt. Den senaste översynen gjordes 2005. Genom IHR har avtalsparterna förbundit sig att vidta åtgärder för att stärka ländernas beredskap för att förebygga, identifiera och bekämpa olika hälsohot. Parterna ska också rapportera om hot som upptäcks.

I Sverige har IHR genomförts genom en lag och en förordning.

Målet är en starkare beredskap inför pandemihot

WHO:s medlemsländer har bedömt att man behöver stärka det internationella regelverket för att ha beredskap inför pandemier och andra hot mot hälsan. I december 2021 beslöt WHO:s generalförsamlings specialsession att tillsätta ett mellanstatligt förhandlingsorgan för att förbereda ett fördrag om beredskapen inför och hanteringen av pandemier, och de mellanstatliga avtalsförhandlingarna inleddes i februari 2022. Syftet med det kommande pandemifördraget är att stärka förebyggandet av, beredskapen inför och hanteringen av pandemihot. 

Parallellt med förhandlingarna om det nya pandemifördraget har WHO:s medlemsländer sedan november 2022 också förhandlat om ändringar i IHR med syftet att stärka vissa delar i det gällande avtalet. 

WHO:s medlemsländer deltar i förhandlingarna när det gäller både pandemifördraget och IHR-ändringarna, och detta gäller alltså också Sverige. Sverige deltar i förhandlingarna som en del av Europeiska unionen, som bereder gemensamma ståndpunkter för förhandlingarna. Svenska ståndpunkter bereds med många andra departement och det sker också konsultationer med intressegrupper. Riksdagen hålls informerad om hur förhandlingarna går. 

Målet är godkännande i maj 2024

Målet är att förhandlingarna av ett pandemifördrag och översynen av IHR ska pågå fram till maj och kunna godkännas vid WHO:s generalförsamling – WHA - i maj 2024. Vid WHA sammanträder alla de 194 länder som är medlemmar i WHO. Under mötet strävar man efter samsyn, dvs. att besluten om ett godkännande av ett pandemifördrag och IHR-ändringarna tas på basis av godkännande av alla medlemsstater.

Om beslut inte kan tas genom samsyn iakttar generalförsamlingen WHO:s konvention vad gäller förfarandet för röstningen. I så fall torde det krävas 2/3- majoritet av WHO:s medlemsstater för att pandemiavtalet ska godkännas vid generalförsamlingen. 

När och om WHA har godkänt pandemifördraget och IHR-ändringarna ska varje medlemsland behandla och förbinda sig till dem i enlighet med sin nationella lagstiftning. 

Laddar...