Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom (SOU 2023:51)

Publicerad

Utredningen om en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Utredningen har i denna del haft i uppdrag att analysera vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att ta omhand de brister i signalspaningsregleringen som Europadomstolen funnit i en dom den 25 maj 2021. Utredningens uppdrag har också bestått i att behandla frågor om internationellt samarbete inom signalspaningsområdet. Utredningen föreslår att de tre brister som Europadomstolen funnit bör åtgärdas genom att genom lagstiftning införa

  • ett nytt beslutandeorgan i Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten som ska ansvara för att utföra kontrollen av signalspaning när en enskild har begärt en sådan kontroll,
  • ett uttryckligt villkor om att den personliga integriteten ska beaktas vid överföring av personuppgifter till en mottagare utomlands, och
  • ett uttryckligt förstöringskrav även för upptagning eller uppteckning av uppgifter som inte innehåller personuppgifter, om de bedöms sakna betydelse för signalspaningsverksamheten.

Utredningens förslag har stämts av med den parlamentariska referensgrupp som är kopplad till utredningen.

Delbetänkandet kommer nu att remitteras. 

Utredningen ska redovisa sitt slutbetänkande senast den 1 september 2024.