Vad innebär regeringens förslag på införande av EU-direktivet definition för ren lätt bil i svensk lagstiftning?

Publicerad

Infrastrukturdepartementet har remitterat ett förslag om implementering av EU-direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon i svensk lagstiftning. I samband med det föreslås att EU-direktivets definition av en ren lätt bil också görs till miljöbilsdefinitionen vid statliga upphandlingar av fordon.

Sverige är i fas att implementera ett nytt EU-direktiv om miljökrav vid upphandling av fordon och transporttjänster. Direktivet ställer krav på vad som är en så kallad ren lätt bil. En sådan bil får maximalt släppa ut 50 gram koldioxid per kilometer och 38,5 % av den samlade offentliga upphandlingen måste klara detta gränsvärde. Den statliga miljöbilsdefinitionen reglerar bilar som upphandlas av myndigheter. Idag är definitionen av en miljöbil en bil som släpper ut maximalt 60 gram koldioxid per kilometer, eller drivs av gas.

För att genomföra det nya EU-direktivet har Infrastrukturdepartementet föreslagit en ändring av den statliga miljöbilsdefinitionen utifrån EU-direktivets maximala utsläppsnivå. Det går att genomföra EU-direktivet utan att göra denna ändring. Detta kan dock leda till att kommuner och regioner får ta en större del av det samlade målet på 38,5 % rena bilar.

Inget förbud mot att upphandla biogasbilar

Privata inköpare omfattas inte av EU-direktivets krav. Det innebär således att privatpersoners inköp av biogasbilar inte påverkas av de föreslagna reglerna. När det gäller den offentliga upphandlingen kräver EU-direktivet att 38,5 % är en ren lätt bil. Infrastrukturdepartementets förslag innebär alltså inget förbud mot att offentlig sektor ska få upphandla biogasbilar.

Förslaget är på remiss

Förslaget om hur EU-direktivet bör genomföras i Sverige, inklusive ändringen i den statliga miljöbilsdefinitionen, är nu ute på remiss till den 28 juni och regeringen är beredda att lyssna på remissinstansernas synpunkter. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.