Den svenska samhällsmodellen

Demokratiskt system med fria val

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt.

Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer

Sverige styrs på tre nivåer: nationellt, regionalt och lokalt.

Sveriges grundlagar

Grundlagarna står över alla andra lagar och ingen annan lag får strida mot grundlagarna.

Mänskliga rättigheter

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på riksdagen, regeringen och hela den statliga, regionala och kommunala verksamheten.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter på alla områden i livet.

Offentlighet

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas, riskdagens och de beslutande kommunala församlingarnas verksamhet så långt som möjligt ska vara öppen.

Ombudsmän

En viktig funktion för att garantera öppenheten i den offentliga sektorn är systemet med ombudsmän.

Granskning av staten

Konstitutionsutskottet, KU, är ett utskott i riksdagen som granskar statsrådens tjänsteutövning och handläggning av regeringsärenden.