Rättshjälp

Publicerad

Foto: Regeringskansliet

Centralmyndigheten är förmedlande organ för ansökningar om rättshjälp enligt

  • Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister,
  • 1977 års Strasbourgöverenskommelse och
  • 1980 års Haagkonvention om internationell rättshjälp.

EU-direktivet gäller för alla Europeiska unionens medlemsstater utom Danmark. Mellan Danmark och vissa medlemsstater gäller i stället Strasbourgöverenskommelsen.

Observera att vare sig EU-direktivet, Strasbourgöverenskommelsen eller Haagkonventionen omfattar ansökningar avseende ärenden av straffrättslig natur.

En person som bor inom fördragsslutande stats område och som vill ansöka om rättshjälp i ärenden av civil, kommersiell eller administrativ natur inom en fördragsslutande stats område, kan lämna in en ansökan om detta i den egna staten.

När sådan rättshjälp söks för en rättslig angelägenhet i ett annat land ska ansökan skickas in till Centralmyndigheten för vidarebefordran till den andra statens centralmyndighet.

När sådan rättshjälp söks för en rättslig angelägenhet i Sverige översänds ansökan till Centralmyndigheten, som vidarebefordrar ansökan till Rättshjälpsnämnden i Sundsvall eller, om ett mål pågår vid en domstol, till domstolen.

Information om rättshjälp i Sverige finns på Domstolsverkets webbplats.

Information om EU-direktivet och Strasbourgöverenskommelsen finns på e-juridikportalen. Bland annat finns där formulär för ansökan om rättshjälp och information om behöriga myndigheter.

För ansökningar under Haagkonventionen finns formulär som bilaga till konventionen.

Lagar, konventioner, avtal m. m

De svenska bestämmelserna om rättshjälp finns i:

- Rättshjälpslagen (1996:1619)
- Rättshjälpsförordningen (1997:404)

Bestämmelser om rättshjälp finns reglerat i följande instrument:

- Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister
- Europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp (Strasbourg den 27 januari 1977)
- Haagkonventionen om internationell rättshjälp (Haag den 25 oktober 1980) (prop. 1985/86:161, JuU 1986/87:2, rskr 1986/87:18)

Kontakt

Centralmyndigheten
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-405 46 76
Besöksadress Jakobsgatan 24
Postadress 103 33 Stockholm
e-post till Centralmyndigheten