Datum för budgetarbetet

Regeringens förslag till statens budget lämnas i propositioner till riksdagen. På våren överlämnar finansministern regeringens ekonomiska vårproposition samt en vårändringsbudget till riksdagen. På hösten lämnas den mer omfattande budgetpropositionen samt en höständringsbudget. I samband med att propositionerna överlämnas blir de offentliga och publiceras här på regeringens webbplats.

På denna sida finns information om datum kopplade till statens budget.

När överlämnas regeringens budgetproposition till riksdagen?

Regeringens budgetproposition för 2023 överlämnades till riksdagen den 8 november.

När beslutas budgetpropositionen i riksdagen?

När budgetpropositionen överlämnats påbörjas riksdagsbehandlingen. Budgeten beslutas i två steg. Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget. Rambeslutet omfattar bland annat en beräkning av alla statens inkomster och beslut om ramarna för hur stora utgifterna får vara för vart och ett av budgetens 27 utgiftsområden.

I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar (anslag) olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.

På riksdagens hemsida publiceras datum för riksdagsbehandlingen.

Så beslutar riksdagen om statens budget - läs mer på riksdagens webbplats

Riksdagens arbete med statens budget för 2023 - på riksdagen.se

Hur vet man om riksdagen har beslutat om regeringens budgetförslag?

Under respektive ekonomisk proposition finns en länk till riksdagsbehandlingen. Här hittar du regeringens samtliga ekonomiska propositioner: 

Budgetförslag per budgetår - Regeringen.se

När överlämnas regeringens vårproposition till riksdagen?

Regeringens ekonomisk vårproposition för 2023 överlämnades till riksdagen den 17 april.

När kan regeringen överlämna en ändringsbudget?

Regeringen får lämna förslag till ändringar i statens budget vid högst två tillfällen under ett pågående budgetår. Dessa förslag samlas i så kallade ändringsbudgetar. En sådan lämnas vanligtvis på våren i samband med den ekonomiska vårpropositionen (vårändringsbudget) samt på hösten i samband med budgetpropositionen (höständringsbudget). Förslagen i ändringsbudgetarna ska vara orsakade av förändringar som inte var möjliga att förutse när budgetpropositionen beslutades. Endast om det finns särskilda skäl får regeringen lämna förslag till ändringar i budgeten vid ytterligare tillfällen. Dessa förslag lämnas i så kallade extra ändringsbudgetar, vilket t.ex. skedde 2020 och 2021 under coronapandemin.