Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen ansvarar för frågor som rör stabilitet i det finansiella systemet, konsumentskydd på finansmarknaderna och reglering av företag, handel och tjänster på dessa marknader samt frågor om hållbara finansmarknader.

Avdelningen ansvarar även för frågor som handlar om statsskuldspolitik, pensionssparande och Riksbanken samt myndighetsstyrning inom finansmarknadsområdet. Avdelningen präglas i hög grad av den förstärkta regleringen av de finansiella företagen och de finansiella marknaderna, den snabba utvecklingen på finansmarknaden, integrationen inom EU och globaliseringen av dessa marknader.

Ansvarsområden och organisation

Finansmarknadsavdelningen består av fyra enheter:

 • Stabsenheten
 • Bankenheten
 • Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning
 • Värdepappersmarknadsenheten

Avdelningen har ungefär 50 medarbetare. 

Finansmarknadsavdelningens enheter

Stabsenheten

Stabsenheten ansvarar för samordning inom avdelningen av internationella frågor, enhetsöverskridande frågor, hållbarhetsfrågor och avdelningens arbete inom ramen för den statliga budgetprocessen. Enheten ansvarar även för avdelningens policyprocess, underlag till avdelningschefen för planering, ledning och utveckling av avdelningens verksamhet, utveckling av avdelningens administrativa rutiner, samt frågor kopplade till det Finansiella stabilitetsrådet.

Följande myndigheter är knutna till stabsenheten:

 • Finansiella stabilitetsrådet

Följande internationella organisationer är knutna till stabsenheten:

 • Financial Stability Council, FSB 

Bankenheten

Bankenheten ansvarar för frågor som rör bankernas rörelsereglering och verksamhet, krishanteringsregelverket och insättningsgarantin, bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, liksom betaltjänster och det centrala betalningssystemet. I ansvaret ingår även frågor som rör Riksbankslagen och flera frågor kopplade till stabilitet i det finansiella systemet. Enheten ansvarar också för analys av kredit- och inlåningsmarknadernas funktionssätt samt att följa utvecklingen av den europeiska bankunionen.

Följande internationella organisationer är knutna till bankenheten:

 • Financial Action Task Force, FATF

Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning

Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning ansvarar för frågor som rör rörelseregleringen för försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och försäkringsförmedlare. Frågor rörande försäkringstjänster, individuellt pensionssparande, förvalet i premiepensionssystemet och andra tjänstepensionsinstitut än tjänstepensionsföretag ingår även i ansvaret. Enheten ansvarar dessutom för regleringen av redovisning och revision av finansiella företag samt frågor om statens betalningsmodell, statens upplåning och skuldförvaltning, liksom myndighetsstyrningen inom finansmarknadsområdet.

Följande myndigheter är knutna till enheten:

 • Allmänna pensionsfonderna
 • Finansinspektionen
 • Krigsförsäkringsnämnden
 • Riksgäldskontoret

Värdepappersmarknadsenheten

Värdepappersmarknadsenheten ansvarar för frågor som rör aktörer, handel och tjänster på värdepappersmarknaden. I ansvaret ingår även frågor om fondbolag och värdepappersfonder, marknadsmissbruk, investerarskydd och kreditvärderingsinstitut. Enheten är också ansvarig för frågor som berör den finansiella infrastrukturen, så som clearing, avveckling och registrering av värdepapper. Enheten är även ansvarig för analys av värdepappers- och fondmarknadernas utveckling och funktionssätt. 

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: [email protected]
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: [email protected]

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.