Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2016-2020 Diarienummer: UD2016/15835/AME

Publicerad

Försättsblad  Colombiastrategin.jpg

Svenskt utvecklingssamarbete med Colombia ska inom ramen för denna strategi bidra till freds- och statsbyggande liksom hållbar utveckling. Strategin ska gälla under perioden 2016–2020 och omfattar sammantaget högst 950 miljoner svenska kronor, varav 920 miljoner avser Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor avser FBA:s verksamhet.

Ladda ner:

Strategin ska främja lokalt arbete för fredsbyggande, stärkande av rättsstaten och främja och garantera kvinnors rättigheter med särskilt fokus på att öka kvinnors politiska deltagande och deltagande i fredsbyggandet. Stödet ska också stärka det colombianska rättssystemets förmåga att garantera rättvisa och gottgörelse för konfliktens offer. Sverige ska även bidra till att utveckla metoder för internflyktingar ska integreras i samhället och en hållbar utveckling på landsbygden.