Remiss av promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn Diarienummer: KN2023/01184

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet på remissen av en promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 13 oktober 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.