Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens Diarienummer: KN2023/03652

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet på EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 3 november 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.