Remiss av promemorian Författningsändringar med anledning EU:s kvicksilverförordning Diarienummer: KN2023/03186

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet på remissen för promemorian Författningsändringar med anledning EU:s kvicksilverförordning.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 25 september 2023. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.