Remiss av Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer Diarienummer: I2022/01967

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 15 februari 2023. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.