Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel Diarienummer: M2022/01516

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet på remissen av EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 4 november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.