Remiss av SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val Diarienummer: Ju2022/00209

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat betänkandet Säkerhet och till­gänglig­het vid val, SOU 2021:96.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departementet senast den 25 april 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.