Remiss av promemorian Effektivare inhämt­ning av utländska körkorts­uppgifter för Polis­myndigheten Diarienummer: Ju2020/04812

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som inkommit med svar på Justitie­departe­mentets remittering av prome­morian Effekti­vare inhämtning av utländska kör­korts­upp­gifter för Polis­myndigheten. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 31
augusti 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.