Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordningar om förhandsinformation om passagerare för gränskontroll och brottsbekämpning 2022/23:FPM45

Publicerad

Faktapromemoria gällande två förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insamling och överföring av förhandsinformation om passagerare (API) för att förbättra och underlätta yttre gränskontroller och om ändring av förordning (EU) 2019/817 och förordning (EU) 2018/1726 samt om upphävande av rådets direktiv 2004/82/EG, COM(2022) 729, och Europaparlamentets och rådets förordning om insamling och överföring av förhandsinformation om passagerare för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet och om ändring av förordning (EU) 2019/818, COM(2022) 731.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 13 december 2022 två förslag till förordningar som ska ersätta direktivet om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare (API-direktivet).

Syftet med förslagen är att ytterligare harmonisera insamlingen och behandlingen av passageraruppgifter som används i gränskontroll respektive brottsbekämpning.Syftet är också att modernisera API-lagstiftningen så att den överensstämmer med annan EU-lagstiftning samt internationella regelverk. Förslagen omfattar endast passageraruppgifter från flygtransportörer. Förslagen utvidgar insamlingen av API-uppgifter, till exempel genom att fler typer av uppgifter samlas in och att fler flygrutter omfattas av insamlingen. Uppgiftsinsamlingen föreslås automatiseras i högre grad. Bestämmelser om dataskydd uppdateras för att ligga i linje med EU:s övriga dataskyddslagstiftning.

Regeringen välkomnar båda förslagen som bedöms kunna bidra till att effektivisera gränskontrollerna och stärka arbetet mot terrorism och grov brottslighet. Förslagen kommer att behandlas i rådet under Sveriges EU-ordförandeskap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.