Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden Diarienummer: KN2024/00724

Publicerad

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera behovet av ett förstärkt kundskydd på fjärrvärmemarknaden samt föreslå och genomföra insatser för att stärka fjärrvärmekundernas ställning.

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska i ett första steg

 • utreda och genomföra åtgärder för fjärrvärmeföretag och kundkollektiv,
  för att öka kundernas kännedom om rättigheter enligt fjärrvärmelagen,
 • utreda och genomföra åtgärder för fjärrvärmeföretag och kundkollektiv,
  som stärker kunderna i en förhandlingssituation, och
 • utifrån det reviderade energieffektiviseringsdirektivet utreda hur det
  reglerade tillträdet för tredje part fungerar, i syfte att förbättra
  potentialen för nyttjande av spillvärme.

Energimarknadsinspektionen ska i ett andra steg

 • utreda och inkomma med förslag på åtgärder för att öka tydligheten och transparensen av pris- och avgiftsstrukturerna samt ge förslag på
  förändringar av dessa,
 • utreda och lämna förslag på hur uttrycket förhandling kan definieras i
  fjärrvärmelagen, med beaktande av resultaten i uppdragets första steg,
 • brett analysera, utvärdera och föreslå åtgärder för att stärka och utveckla de forum som finns för fjärrvärmeföretag och kunder, bl.a. Prisdialogen och Fjärrvärmenämnden, liksom analysera och utvärdera alternativ till de nuvarande lösningarna för kundskydd, och
 • brett analysera och utvärdera möjliga risker kopplade till behoven av
  reinvesteringar i och förstärkningar av fjärrvärmenäten samt vid behov
  föreslå åtgärder, exempelvis krav på och utformning av investeringsplaner.

Energimarknadsinspektionen ska inom ramen för uppdragets andra del lämna nödvändiga författningsförslag.

Eventuella förslag ska åtföljas av konsekvensanalyser, inklusive kostnadsberäkningar, av förslagen och nollalternativ.

Laddar...