Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om förstärkt arbete för att öka återtagandet av brottsvinster Diarienummer: Ju2024/00222

Publicerad

Regeringen ger Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med återtagande av brottsvinster.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna

  • redovisa vilka åtgärder som planeras och vidtas utifrån aktuella reformer på området,
  • redogöra för hur myndigheterna var för sig och gemensamt kan utveckla arbetssätt och arbetsformer så att återtagandet av brottsvinster kan öka,
  • ta fram uppföljningsbara resultatindikatorer, däribland omfattningen av återtagna brottsvinster,
  • beskriva hur det internationella samarbetet på myndighetsnivå kan utvecklas för att öka återtagandet av brottsvinster.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2025.