Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda förutsättningarna för energigemenskaper och eventuellt behov av främjandeinsatser Diarienummer: KN2024/00357

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda och bedriva verksamhet i gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper och huruvida det behövs ytterligare insatser för att främja sådana gemenskaper. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på konkreta insatser.

Ladda ner:

Begreppet energigemenskaper innefattar gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper så som de termerna definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet) respektive Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).

Energimyndigheten ska senast den 2 september 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat-och näringslivsdepartementet).

Laddar...