Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att motverka tillvägagångssätt där elektroniska kommunikationstjänster används för att genomföra bedrägerier. Diarienummer: Fi2023/03206

Publicerad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att förhindra manipulering av telefonnummer, s.k. spoofing, och andra tillvägagångssätt där elektroniska kommunikationstjänster används för att genomföra bedrägerier.

Ladda ner:

PTS ska, utifrån myndighetens kunskap och ansvar inom området för
elektronisk kommunikation,

  • kartlägga och redovisa användningen av elektroniska kommunikationstjänster vid bedrägerier, t.ex. i form av spoofing och SMS-bedrägerier,
  • analysera om myndighetens befintliga föreskriftsrätt möjliggör för den att meddela föreskrifter för att motverka sådana bedrägerier,
  • lämna förslag till åtgärder för att motverka identifierade problem, t.ex. i form av nödvändiga författningsförslag, och
  • redovisa konsekvenserna av de förslag som lämnas, inklusive kostnadsuppskattningar, och lämna förslag till finansiering av dessa.

I samband med bedömningen av lämpliga åtgärder för att motverka de
identifierade problemen ska förslagens kostnadseffektivitet och
samhällsekonomiska effektivitet beaktas.

Vid genomförandet av uppdraget ska PTS inhämta synpunkter från andra
berörda myndigheter och organisationer, t.ex. Polismyndigheten,
Konsumentverket, Svenska Bankföreningen och TechSverige och verka för
att information om förekomsten av bedrägerier som sker genom användning av elektroniska kommunikationstjänster och om åtgärder som kan vidtas för att förhindra dessa, sprids till allmänheten. PTS ska även beakta den internationella utvecklingen inom området, och då särskilt andra länders åtgärder för att komma till rätta med bedrägerier av detta slag, t.ex. stöd och nya regelverk.

PTS ska senast den 31 maj 2024 delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten ska senast den 31 december 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.