Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera vissa delar av myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet Diarienummer: Fi2023/02202

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera informations- och kommunikationsverksamhet som förvaltningsmyndigheter under regeringen riktar mot allmänheten i syfte att aktivt påverka allmänhetens kunskaper, attityder eller beteenden i en avsedd riktning.

Ladda ner:

Annan informations- och kommunikationsverksamhet som
myndigheterna bedriver omfattas inte av detta uppdrag. Regeringskansliet
samt universitet och högskolor omfattas inte heller av uppdraget.

I uppdraget ingår att:

 • kartlägga omfattningen av informations- och kommunikationsverksamheten
  och redovisa hur stor del av denna som läggs ut på andra
  aktörer som t.ex. privata företag och organisationer i det civila samhället,
 • analysera hur informations- och kommunikationsverksamheten förhåller
  sig till kraven på legalitet, saklighet och opartiskhet,
 • kartlägga hur informations- och kommunikationsuppgifter regleras i
  myndigheternas instruktioner eller anges i uppdrag,
 • med utgångspunkt i denna kartläggning och analys identifiera om det
  finns exempel på uppgifter eller uppdrag som bör förtydligas och vid
  behov lämna förslag på justeringar av regeringens styrning,
 • ge exempel på hur myndigheter följt upp resultatet av informations- och
  kommunikationsinsatser samt vad som kan vara lämpliga metoder i ett
  sådant arbete, och
 • redogöra för om myndigheterna förhåller sig till den s.k.
  försiktighetsprincipen när de fattar beslut om informations- och kommunikationsinsatser samt ge vägledning för hur en tillämpning av denna princip kan gå till.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 4 mars 2024.