Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda för att läkemedels substansnamn ska ingå i register och vid utskrift till patient Diarienummer: S2023/01931

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att förbereda för att ett läkemedels substansnamn ska kunna ingå i de register som Läkemedelsverket tillhandahåller till E-hälsomyndigheten om läkemedelsprodukter och som används vid förskrivning och expediering av läkemedel till patient.

Ladda ner:

Läkemedelsverket ska:

  • utreda hur ett substansnamn, i ett patientanpassat format, enhetligt ska visas upp vid förskrivning, expediering och uppföljning, 
  • utreda och förbereda för att genomföra de ändringar i Läkemedelsverkets it-system som behövs för att nödvändiga uppgifter om substansnamn ska kunna föras in på relevanta ställen i system och register, 
  • med E-hälsomyndigheten förbereda för att nödvändiga uppgifter om substansnamn ska ingå i de registeruppgifter som förs över från myndigheten till E-hälsomyndigheten, 
  • analysera och identifiera vilka möjligheter som finns att i myndighetens föreskrifter reglera att substansnamn ska ingå i öppenvårdsapotekens märkning av humanläkemedel som expedieras mot recept, och att märk-ningen ska ske på ett enhetligt sätt, oberoende av apoteksaktör, 
  • se över gällande föreskrifter om förskrivning och expediering av läkemedel för att förbereda för möjligheten att förskrivning ska kunna ske både på handelsnamn och substansnamn inom lämpliga utbytesgrupper, och 
  • identifiera om det behövs författningsändringar om läkemedels utbyt-barhet för att det ska vara möjligt att förskriva läkemedel både på handelsnamn och substansnamn och i sådant fall, ta fram författningsförslag
  • bedriva arbetet i nära dialog med E-hälsomyndigheten. Läkemedelsverket bör även ha dialog med övriga parter som är berörda av ändringar som rör förskrivning och expediering av läkemedel. 
  • i vissa delar bedriva arbetet i nära dialog med Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket
  • senast den 31 maj 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.