Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa ökad operativ förmåga att utreda och klara upp grova brott med koppling till kriminella nätverk Diarienummer: Ju2023/00179

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa ökad operativ förmåga att bekämpa grov kriminalitet, med särskilt fokus på utredning och ökad uppklaring av grova brott med koppling till kriminella nätverk.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Polismyndigheten

  • redovisa hur kompetensen att utreda grova brott med koppling till kriminella nätverk säkerställs och fördelas mellan nationell och lokal nivå, så att kompetens används där den gör mest nytta och till förmån för andelen anställda i kärnverksamheten,
  • redogöra för hur metodstöd för utredning av grova brott implementeras i polisregionerna och hur tekniska hjälpmedel, som exempelvis bevakningskameror, i ökad omfattning kan bidra till effektivare utredningsarbete och hur beprövad erfarenhet av att utreda grova brott med koppling till kriminella nätverk tas till vara,
  • redogöra särskilt för hur arbetet med att säkra spår och bevis genom den forensiska verksamheten (kriminaltekniskt fältarbete, laborativ forensik och it-forensik) kan effektiviseras och förbättras, såväl avseende organisatoriska lösningar och kompetensförsörjning som processer och arbetssätt, så att uppklaring och lagföring kan öka, samt
  • redogöra för hur verksamheterna vid den nationella operativa avdelningen kan renodlas i syfte att effektivisera och stärka den operativa förmågan.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 28 april 2023 och slutredovisas senast den 30 oktober 2023.