Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten att lämna underlag för ökad polistäthet Diarienummer: Ju2022/03755

Publicerad

Regeringen ger Polis­myndig­heten i uppdrag att redo­visa vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet om en polis­täthet som åtminstone motsvarar genom­snittet i Euro­peiska unionen. Av redo­vis­ningen ska framgå vilka åtgärder som behöver vidtas, av vem och vid vilken tidpunkt, samt vilka förut­sätt­ningar som måste finnas för att nå målet så snart som möjligt. Redo­vis­ningen ska innefatta bedöm­ningar avseende prövnings- och utbildnings­kapacitet liksom förmåga att på ett effektivt sätt inte­grera till­kommande personal­resurser i verk­samheten.

Ladda ner:

Polis­myndigheten ska i utförandet av upp­draget tydliggöra vilka kom­pe­tenser som behöver finnas på plats för att säker­ställa myndig­hetens förmåga att effektivt och med goda resultat full­göra sitt upp­drag. Eventu­ella regio­nala och verk­sam­hets­specifika skillnader i kom­petens­försörj­nings­behov ska framgå. I upp­draget ingår att redo­göra för hur en påtag­lig ökning av antalet och andelen poliser i yttre tjänst kan åstad­kommas.

Myndig­heten ska också analy­sera och lämna förslag kring hur grund­utbild­ning till polisman, funktions­inriktad polis­utbildning, verk­sam­hets­inte­grerad polis­utbildning och eventuellt nya vägar att bli polis kan utvecklas för att öka utbild­nings­takten av personer med polis­mans befogen­het. I detta ska ingå att se över behoven av föränd­rad plats­fördel­ning mellan campus- och distans­utbild­ning på polis­utbild­ningen, utreda behovet av att utbilda poliser på fler platser i landet och incita­ment för att få fler att studera till polis.

Polis­myndig­heten ska redovisa en bedöm­ning av de ekono­miska konse­kvenserna av åtgär­derna och förslagen, så att det för respektive år går att utläsa en indikativ årlig kost­nads­utveck­ling upp­delad efter centrala kostnads­poster.

Uppdraget ska genom­föras i samråd med Total­försvarets plikt- och prövnings­verk, Universitets-och högskolerådet, Försvars­makten och de fem läro­säten som i dag bedriver grund­utbild­ning till polisman.

Polis­myndig­heten ska senast den 31 mars 2023 lämna en redo­visning av upp­draget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet).