Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla och presentera statistik avseende hälso- och sjukvårdspersonal verksam inom primärvården Diarienummer: S2022/03179

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att ta fram statistik över bland andra legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Detta med särskild inriktning mot dem som arbetar med psykisk hälsa och -ohälsa.

Ladda ner:

Socialstyrelsen samverkar med Nationella vårdkompetensrådet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Myndigheten bör också samverka med regioner och kommuner, privata vårdgivare samt yrkes- och patientorganisationer.

Socialstyrelsen delredovisar uppdraget senast den 31 mars varje år.

Myndigheten slutredovisar uppdraget senast den 31 mars 2026.